Condicions

Darrera actualització: 26 d'abril de 2021

La finalitat d'aquest document és posar en coneixement dels nostres clients els termes i les condicions de funcionament de YOUHOMEY. Les condicions de contractació dels nostres serveis seran definits en un document de contracte que serà signat entre clients i propietaris, i en alguns casos per YOUHOMEY, i que ampliarà i detallarà algun dels punts aquí exposats. Allà on hi hagi controvèrsia, prevaldran les condicions contractuals signades. És per això que aquest document se centrarà a explicar les condicions i el procediment de contractació del servei. Aquestes condicions només s'aplicaran a canals propis i no a agències de tercers i portals d'internet no pertanyents a YOUHOMEY.

1.- PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Aquest document serà públic perquè el client tingui fàcil accés a la informació.

Es considerarà que el procediment de contractació s'inicia al mateix moment en què el client es posa en contacte amb YOUHOMEY a través del telèfon, email o els nostres portals propis d'internet, aplicant-se la política de privadesa des d'aquest precís instant.

YOUHOMEY considera clients tant arrendadors (propietaris, gestors) com arrendataris (clients individuals i col·lectius) i, per tant, a tots dos se'ls aplicarà aquest tractament en els diferents moments de la seva relació amb YOUHOMEY.

YOUHOMEY posa a la disposició dels seus clients una base de dades d'allotjaments amb una extensa informació i un reportatge fotogràfic orientada a ajudar l'arrendatari-client a trobar l'allotjament més adequat. Tota la informació oferta (descripcions, fotos, característiques, serveis i disponibilitat) pertanyen a YOUHOMEY, i és posada a disposició dels clients únicament per a la seva avaluació. Aquesta informació pot ser compartida pel client a altres persones sota les mateixes condicions i només mitjançant compartició d'enllaços a les nostres pàgines.

Els preus de renda dels apartaments a la pàgina web de YOUHOMEY són orientatius, poden patir variacions depenent de l'època de l'any o de les condicions de sol·licitud i contractació. L'oferta amb els preus oferts durant el període de negociació caduquen a 24h. Només no podreu variar si s'ha realitzat el pagament de reserva i no canvien les condicions en què es va basar l'oferta.

1.1.- Procediment de reserva

YOUHOMEY estableix un mètode de reserva diferent segons el tipus de lloguer que busqui el client i serà informat pels nostres agents abans de fer cap pagament.

YOUHOMEY estableix el pagament d´una reserva. Aquesta reserva ha de ser satisfeta per rebre la confirmació que l'apartament ja està reservat. L´import de la reserva pot ser diferent per a cada apartament i període.

A manera orientativa, la reserva per a apartaments llogats per mesos serà d'almenys una mensualitat.

1.2.- Mètodes de pagaments i cobraments

Per al pagament en línia, YOUHOMEY utilitza els procediments de cobrament segur per targeta mitjançant processos proporcionats per Caixaban a través de Sermepa/Redsys que estan integrats als nostres portals. Podeu consultar la informació d'aquest proveïdor a http://www.redsys.es

YOUHOMEY disposa de diferents sistemes de pagament on-line, per targeta de crèdit, STRIPE i transferència bancària, sent responsabilitat del client totes les despeses financeres que comportin aquests pagaments.

1.3.- Recepció de documentació i resta de la renda

YOUHOMEY enviarà al client la documentació contractual i el resum de comptes que cal satisfer a l'entrada i durant la vigència del contracte. YOUHOMEY mantindrà comunicació per email i informarà el client per escrit de tots els temes que històricament han generat preguntes i/o controvèrsia.

Si l'apartament és gestionat per YOUHOMEY o pertany a YOUHOMEY, els pagaments de la reserva, entrada i pagaments periòdics seran realitzats a YOUHOMEY directament.

1.4.- Pagaments de taxa de lloguer

En alguns casos, normalment als contractes acadèmics de temporada, YOUHOMEY cobra una taxa al client (+ IVA) pel cobrament dels serveis prestats i de reserva a distància. Aquesta taxa només serà cobrada si el client finalment contracta un apartament.

1.5.- Política de canvis

YOUHOMEY no pot garantir la disponibilitat d'un apartament degut a la sol·licitud de canvi de dates per part del client.

Si la sol·licitud es produís per alguna causa que impedís el viatge a Madrid, i després de justificar-ho, YOUHOMEY es compromet a buscar alguna alternativa.

1.6.- Política de cancel·lació i/o no presentació

L'import de la reserva no és reemborsable en cas de cancel·lació.

1.7.- Horari d'entrada i sortida als apartaments

El client està obligat a comunicar l'hora d'arribada a l'apartament amb 3 dies d'antelació com a mínim. Donada la diversa localització dels allotjaments, YOUHOMEY no assegura la presència del seu agent a l'entrada o sortida del mateix si el client no proporciona aquesta informació.

YOUHOMEY estableix un horari de sortida obligatori de l'apartament abans de les 12h i un horari d'entrada a partir de les 16h.

YOUHOMEY només lliurarà les claus en horari laboral de 16h a 18h., i realitzarà la recollida des de les 10h a 12h. Qualsevol entrada o sortida dels apartaments fora daquest horari tindrà un cost addicional que els nostres agents els hauran informat mitjançant correu.

1.8.- Pagament de renda

Les rendes mensuals s'han de pagar de l'1 al 5 del mes.

Per a contractes que no iniciïn el primer dia del mes, l'import abonat com a reserva serà aplicat al mes de renda completa següent, i haurà de pagar amb caràcter retroactiu l'import corresponent a la proporció del mes en curs en els primers cinc (5) dies del mes següent a la vostra entrada. Exemple: si el teu contracte inicia el dia 15 d'octubre, l'import pagat a la teva reserva s'aplicarà com a pagament a la renda del mes de novembre, i en els primers cinc (5) dies de novembre pagaràs la proporció de renda corresponent als dies del 15 al 31 doctubre. Els mesos següents pagaràs la renda completa com està acordat al teu contracte.

1.9.- Persones allotjades

YOUHOMEY, segons el tipus de contracte, oferirà diferents preus per cada persona allotjada a l'apartament, donant autorització només i únicament al nombre de persones contractades a la pernoctació a l'apartament.

Si hi ha alguna necessitat addicional, el client està en l'obligació d'informar YOUHOMEY de l'augment del nombre de persones.

En cas que pernoctin més persones de les autoritzades per YOUHOMEY, el client haurà de pagar un apartament addicional individual per cada persona no autoritzada i nit.

2.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

2.1.- Tractament de dades personals

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 us informem que les dades per vostè proporcionades seran objecte de tractament per part de FEDERAL NAJANAJANA SLU amb CIF b88064050, amb domicili a MADRID (MADRID), Passeig Castellana Nº 121, Esc Dcha, 4a Planta, Porta B – 28046 – Madrid, amb la finalitat de prestar-li el servei sol·licitat i/o contractat, realitzar la facturació del mateix.

La base legal per al tractament de les vostres dades és l'execució del servei per vostè contractat i/o sol·licitat. L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se us demana, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si FEDERAL NAJANAJANA SLU estem tractant les seves dades personals i per tant té dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, oposició al tractament i supressió de les dades així com el dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Controla mitjançant escrit dirigit a l'adreça postal a dalt esmentada o electrònica «reservas@youhomey.com» adjuntat còpia del DNI en ambdós casos.

2.2.- Informació de navegació i cookies

Totes pàgines web propietat de YOUHOMEY fan ús de sistemes de traça com l'ús de cookies o plugins com Google Analytics. La intenció de YOUHOMEY és fer un seguiment del comportament del client a la Web amb la finalitat de millorar els nostres serveis i mesurar el grau d'èxit dels nostres dissenys

Google Analytics, dependent de Google Inc., emmagatzema aquesta informació i la posa a disposició de YOUHOMEY mitjançant les eines d'anàlisi. Ni Google ni YOUHOMEY compartirà amb tercers informació privada no autoritzada com a noms o adreces IP que identifiquin el client, però sí que es reserven el dret a compartir el coneixement extret del mode de navegació procedent de la navegació del client a la web.

Per a més informació sobre la política de Google Inc. sobre això consultar la seva política de privadesa (http://www.google.com/intl/es_ALL/policies/privacy/)

Atesa la necessitat de YOUHOMEY d'aquest coneixement per al seu funcionament, la continuació de la navegant als nostres portals després de la primera pantalla accedida es considerarà acceptada de la política de dades descrita davant d'aquest punt.

3.- LEGAL

3.1.- Tipus de contracte

YOUHOMEY ofereix als seus clients únicament el Contracte de Temporada d'Ús Distint a l'Habitatge permanent.

Aquest contracte es regeix per la voluntat de les parts, si no, pel que disposa el Títol III LAU 1994 i, supletòriament, pel que disposa el Codi Civil (arts. 1, 2.1, 3 i 4.3 LAU). En tot cas, i d'acord amb el que prescriu l'art. 4.1 LAU, seran d'aplicació imperativa les disposicions comunes contingudes al Títol IV (fiança i formalització de l'arrendament) i al Títol V (processos arrendaticis) de la LAU.

3.2.- Factures

A tots els nostres preus per allotjament i els nostres serveis addicionals s'hi incorpora l'IVA en vigor (al juny de 2014, exempt d'IVA per a contractes d'habitatge, 21% per a prestació de serveis).

YOUHOMEY administra apartaments de particulars que no tenen coneixement, capacitat o interès per gestionar declaracions trimestrals d'IVA i, per tant, no admeten clients empresa o clients autònoms que requereixin factura i només admeten particulars. És responsabilitat del client informar prèviament de la necessitat de factura abans de fer la reserva.

3.3.- Responsabilitats

Ni YOUHOMEY ni els propietaris dels apartaments seran responsables dels danys que puguin produir-se durant la seva estada a l'apartament, inclosos i sense cap limitació, danys personals, mort o pèrdues, ja siguin degudes a incendi, robatori o inundació o per l'actuació oa la irresponsabilitat personal del client, l'accés no autoritzat d'una persona a l'apartament o per la mala utilització dels elements inclosos a l'allotjament.

En cas que tingueu una reserva confirmada i YOUHOMEY no us pugui allotjar a l'apartament de la vostra elecció, la responsabilitat de YOUHOMEY es limitarà a proveir-vos d'allotjament en un apartament de característiques similars o al reemborsament complet de les quantitats abonades.

A YOUHOMEY ens esforcem per descriure amb precisió els nostres apartaments. Si sorgís alguna disputa respecte a la descripció de l'apartament, la responsabilitat de YOUHOMEY es limitarà a reemborsar les quantitats pagades, menys el cost dels dies pernoctats, si decideix no allotjar-se a l'apartament.

3.4.- Resolució de conflictes

Per a qualsevol conflicte sobre els nostres serveis se'ls aplicarà la legislació espanyola, des dels Jutjats i Tribunals de Madrid, o la Cort d'Arbitratge de Madrid (Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge (BOE núm. 309/12/2003) ).

4.- REGLES DE COMPORTAMENT

Els nostres apartaments estan situats a edificis residencials. Exigim que els nostres hostes es comportin de manera apropiada. No feu massa soroll ni posi la música gaire alta. Si els veïns es queixen o si han de trucar a la policia, haurà de desallotjar lapartament sense dret a compensació ni devolució de les quantitats pagades per incompliment de contracte. Recordeu que NO es permet realitzar activitats molestes ni insalubres, fer festes ni tenir animals de companyia sense autorització expressa.

YOUHOMEY té cura dels seus apartaments, aquests són netejats abans de l'arribada i després de la partida. Tot i això si l'apartament es troba massa brut, ens reservem el dret a restar del Dipòsit/Fiança la quantitat necessària per cobrir el cost de neteja addicional.

En alguns casos, normalment contractes per mesos, incloem una taxa obligatòria per cobrir la neteja final de l'apartament o habitació per deixar-lo preparat pel següent llogater.

Cercar

setembre 2023

 • L
 • M
 • X
 • J
 • V
 • S
 • D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

octubre 2023

 • L
 • M
 • X
 • J
 • V
 • S
 • D
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Habitacions
Preu
comoditats
facilitats

comparar llistats

Comparar